වක්කඩ ළඟ සින්දුවේ ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නා තේරුම මෙන්න

අපි ගොඩක් දෙනක් අසයි ලස්සන ලස්සන සින්දු රස විදින්න …නමුත් අද ගොඩක් දෙනෙක් සින්දු රස විදින්නේ ශබ්ද රසය විතරයි අර්ථ රසය ගැන ගොඩක් දෙනෙක් වැඩි අවදානයක් දෙන්නේ නෑ..ඉතින් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙන කාරණාවක් ගැන ..ඔබ අහන්න කැමති ලස්සන සින්දුවක ඔබ නොදන්නා තේරුම් ගැන තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ

ඉතින් අද අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ වක්කඩ ළඟ සින්දුවේ ගොඩක් දෙනෙක් නොදන්නා තේරුම ගැන …ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න ……

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *