මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ක්‍රිකට් ගැන හෙළිකර අලුත් කතාවක්

අද අපිට නිතර කතා කරන දෙයක් තමයි මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ …ඉතින් අපේ රටේ ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී අපේ මිනිසුන් අතර මෙන්ම උගතින් අතරද නොඉක් නොයෙක් මති මතාන්තර තිබෙන බව අපි දන්නවා …ඉතින් පසු ගිය කාලයේ අපේ රටේ ක්‍රිකට් ගැන විවිද මැති ඇමති වරුත් නොයෙක් නොයෙක් අදස් උදහස් දක්වලා තිබුණා…..

ඉතින් අපි මේ ක්‍රිකට් ගැන දන්න දේවල් වගේම නොදන්නා දේවලුත් රැසක් තියෙනවා ඉතින් පසුගිය දවසක මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මේ ක්‍රිකට් ගැන අන්දොලාත්මක කතාවක් හෙළි කරා ඔබත් මේ ගැන දැනගන්න පහත video එක බලන්න ……….

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *