නිට්ටවෝ වද උනේ වැද්දන් නිසා

අද රට පුරා කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘ කවක් තමයි මේ නිට්ටවෝ කියන්නේ …ඉතින් අතටම මේ මිනිසන් හා සමාන හරියට කුරු මිනිසුන් වගේ ඉන්න මේ සත්ව කොට්ටාසයේ ආරම්භය කවදා උනාද මොවුන්ගේ ඉතිහාසය ගැන වැඩි දෙනෙක් දන්නේ නෑ ඉතින් අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල වැඩියෙන් කතා කරන මේ කුරු මිනිසුන් හෙවත් නිට්ටවෝ ගැන…

ඉතින් බලු බලමට මේ සතුන්ගේ ස්වරූපය මිනිසෙකුට සමානයි …ඉතින් ඔබත් මේ නිට්ටවෝ කියන්නේ හරියටම කවුද කියලා දැනගන්න පහත video එක බලලා දැනුවත් වෙන්න ……

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *