නව වසර සරුවෙන්න නැකතට කිරි උතුරවා මේ වත් පිළිවෙත් නිවැරදිව කරන්න

2019 ජනවාරි මස 01 වැනිදා අඟහරුවාදා දවසකි. එසේම දවසේ ශුභ තත්ත්වයක්ද නැත. ඒ නිසා මේ උදා වන අඟහරුවාදා දවසේ කිරි ඉතිර වීමට ශුභ නැකතක් සෑදීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතී. එනමුත් නව වසරක් උදාවන දවසේ කිරි ඉතිරවීමට සහ කිරි බතක් පිසීමට බොහෝ දෙනෙකු කැමතිය.

ඒ නිසා නව වසරක් උදා වන 2019 ජනවාරි 01 වන අඟහරුවාදා දිව්‍යමය ශුභ මුහූර්ථ උදාවන ශුභ මුහුර්ථ වේලාවක් යොදාගෙන පහත සඳහන් නැකත් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

එම වේලාවන්හි දී තෙරුවන් සිහිකර කටයුතු ඇරඹීමෙන් සෙත සැලසේ.

කිරි ඉතිරවීම

2019 ජනවාරි 01 වැනි අඟහරුවාදා

  1. උදේ 06.30 ට උතුර බලා තෙරුවනට පහන් දල්වා පහත සඳහන් ගාථාව කියා ළිප ගිනි මොළවා කිරි උතුරවන්න.

නමෝතස්ස….
භවතු සබ්බ මංගලම් රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා


සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ථි භවන්තුමේ

භවතු සබ්බ මංගලම් රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා

සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ථි භවන්තුමේ

භවතු සබ්බ මංගලම් රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා

සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ථි භවන්තුමේ

03 වරක් කියන්න

කිරිබත පිසීම

  1. උදේ 6.48 ට උතුර බලා පහත සඳහන් ගාථාව කියා කිරිබත පිසින්න.

ගාථාව

නමෝතස්ස
යං කිංචි චිත්තං ඉධවාහුරංවා

සග්ගේසු වායං රතනං පණීතං

නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන

ඉදම්මි බුද්ධේ රතනං පණීතං


ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

03 වරක් කියන්න

බුද්ධ පූජාව

කිරිබත ඉදුණ පසු බුද්ධ පූජාව තබා දෙවියන්ට සහ මිය පරලොව ගිය ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පිං අනුමෝදන් කරවන්න.

අනුභවය

ඉන්පසු පහත සඳහන් ගාථාව කියා ආහාර අනුභව කරන්න. සෙත සැලසේ

ගාථාව

නමෝතස්ස….
ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ

අහෝසි මාරස්ස පරාජ යෝහි

උග්ඝෝසයුං දේව ගණා පස්සනා

ඒතේන සච්චේන ජයස්සු මයිහං

03 න් වරක් කියන්න.

ජ්‍යොතීර්වේදී
වසන්ත කුරුප්පු
රම්මුතුගල, කඩවත

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *